Reactie internetconsultatie arbeidsrelaties 

Reactie op de internetconsultatie Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

De NOB spreekt haar waardering uit voor de poging om het bijzonder complexe begrip arbeidsrelatie verder te duiden en daarbij aan te sluiten bij de reeds bestaande wet- en regelgeving. Met het wetsvoorstel wordt gepoogd het element ‘in dienst zijn’ zoals opgenomen in artikel 7:610 BW te verduidelijken.  

Er zijn essentiële verschillen tussen arbeidsrecht enerzijds en loonbelasting en premies anderzijds; het gaat fiscaal immers om vereenvoudiging van heffing en om de collectiviteitsgedachte, en niet om bescherming van het individu. In alle gevallen is rechtszekerheid omtrent de duiding van de arbeidsrelatie wezenlijk. Dit maakt het gebruik van een overkoepelend begrip extra complex. 

Ook de rechterlijke macht heeft de afgelopen jaren grote inspanningen verricht om het begrip dienstbetrekking te verduidelijken. Met name het arrest Deliveroo, waarin de Hoge Raad het toetsingskader voor het bepalen van een arbeidsovereenkomst scherper neerzet en tien aandachtsgebieden die in de beoordeling moeten worden meegenomen introduceert, helpt hierbij.  

We besteden in deze reactie geen aandacht aan de vraag in welke situaties arbeidsrelaties de juridische vorm van werknemerschap dienen te krijgen. Dat is een politieke keuze. We hebben onze reactie beperkt tot vragen, opmerkingen en suggesties over de praktische uitvoerbaarheid van het huidige voorstel. Onze belangrijkste aanbeveling is om de huidige rechtspraak, waaronder de Deliveroo uitspraak en te verwachten Uber uitspraak, over te nemen voor de invulling van het begrip dienstbetrekking. Dit arrest biedt immers een genuanceerde en afgewogen uitleg en wordt in de praktijk op dit moment al toegepast. 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Gerbrand Hidding, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Susan Adriaans (secretaris wetgeving), Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en de NOB-leden Léone Bource en Touria El Ouardi van de sectie Loonbelasting & Sociale Verzekeringen. 

Gerelateerd