Speerpunten: HT FD – Edwin Visser

Horizontaal toezicht voor fiscaal dienstverleners (HT FD) richt zich op het MKB en op middelgrote organisaties die niet (meer) in aanmerking komen voor een individueel horizontaal toezicht convenant.

In september 2021 is de vernieuwde Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners in werking getreden. Hierin staat beschreven hoe de Belastingdienst met fiscaal dienstverleners binnen horizontaal toezicht via de fiscaal dienstverleners samenwerkt.  Hoe staat het met de eventuele deelname van de NOB aan horizontaal toezicht voor fiscaal dienstverleners?

Edwin Visser, lid van het dagelijks bestuur van de NOB en voorzitter van de kerngroep Toezicht en Handhaving, blikt terug op 2022.

Ook in 2022 heeft de kerngroep Toezicht en Handhaving van de NOB met de Belastingdienst gesproken over de eventuele deelname van de NOB aan horizontaal toezicht voor fiscaal dienstverleners (HT FD) via een koepelconvenant.

Belang van HT FD
Laat ik beginnen met te zeggen dat we het als NOB belangrijk vinden om een koepelconvenant aan te gaan met de Belastingdienst, omdat we kantoren, die niet in staat zijn om een zelfstandig convenant met de Belastingdienst aan te gaan (dit is alleen mogelijk voor de grootste kantoren), de gelegenheid willen bieden om via de NOB een convenant te sluiten. Ook de klanten van die kantoren, die geen zelfstandig convenant met de Belastingdienst kunnen afsluiten (dit is alleen voorbehouden aan de grootste ondernemingen) kunnen dan via HT FD  deelnemen aan het horizontaal toezicht.

Afgelopen jaar hebben we met de Belastingdienst verder gesproken over onze mogelijke deelname en de specifieke invulling van HT FD voor de NOB via een koepelconvenant.

Uitgangspunten en framework
HT FD wordt gedifferentieerd naar drie niveaus: HT fiscaliteit, HT juistheid en HT volledigheid. De NOB kiest, zeker gezien de activiteiten van onze leden, voor het niveau fiscaliteit. Veel van onze leden zijn vaak niet verantwoordelijk voor de jaarrekening. We kunnen daardoor eigenlijk alleen maar een commitment afgeven voor het niveau fiscaliteit. Een ander belangrijk onderdeel in de gesprekken is de rolverdeling tussen de Belastingdienst en de NOB. Waar houdt het toezicht van de NOB op haar leden op en voor welk toezicht is de Belastingdienst verantwoordelijk? Hoe gaat de NOB het toezicht op haar leden uitvoeren door bijvoorbeeld een self-assessment en collegiaal overleg. Dit staat allemaal in het conceptmemo Uitgangspunten koepelconvenant NOB. In de loop van vorig jaar is het framework werkprocessen aanvaardbare aangifte ontwikkeld; daarin wordt een minimumstandaard vastgelegd dat ieder deelnemend kantoor aan Horizontaal Toezicht in zijn handboek voor de aangiftepraktijk moet hebben opgenomen.

Ledenbijeenkomst
Omdat we graag wilden weten hoe onze leden tegen de uitgangspunten en het framework aankijken, hebben we in september 2022 een ledenbijeenkomst georganiseerd. Daarbij hebben we ook de Belastingdienst uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst hebben we onze leden bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom de discussie met de Belastingdienst over een mogelijk koepelconvenant tussen de NOB en de Belastingdienst. De Belastingdienst lichtte zijn zienswijze verder toe. Op basis van de discussie met de aanwezige leden heeft het algemeen bestuur besloten een koepelconvenant te willen aangaan.

Toezicht
De Belastingdienst heeft na beoordeling van de uitgangspunten door vaktechnische experts aangegeven dat het door de NOB voorgestelde toezicht zich met name richt op de opzet van het ontwikkelde framework. Zoals ik al eerder heb toegelicht is in dit framework de minimumstandaard vastgelegd voor deelnemende kantoren aan HT FD. Die standaard moet ervoor zorgen dat er een goede aangifte door kantoren wordt ingediend. De Belastingdienst is van mening dat de NOB ook toezicht moet houden op het bestaan van het framework. De Belastingdienst is en blijft verantwoordelijk voor het vaststellen van ‘de werking’ van het kwaliteitssysteem, dat wil zeggen in hoeverre het kwaliteitssysteem daadwerkelijk in de praktijk leidt tot aanvaardbare aangiften.

De kerngroep heeft geadviseerd om dit toezicht uit te besteden aan een ‘derde’ deskundige partij. Deze deskundige kan dan verklaren dat de juiste procedures die in de minimumstandaard staan beschreven, worden gevolgd door een aan HT FD deelnemend kantoor. Dit voorstel is inmiddels met de Belastingdienst gedeeld. Als de Belastingdienst dit voorstel accepteert, kunnen we dit jaar naar verwachting een koepelconvenant afsluiten.

Gerelateerd