U bent hier

Transfer Pricing voor specialisten

20 juni 2016

Doelgroep

Voor Transfer Pricingspecialisten is een technisch fiscaal traject  samengesteld. In dit traject dienen 10 van de 12 TPS-cursussen gevolgd te worden. Dit traject is bedoeld voor aspirant-leden die werkzaam zijn in de TP-praktijk en International Tax-praktijk.

Aspirant-leden die een verklaring ondertekend door een partner voorleggen, waarin de maatschap verklaart dat het betreffende aspirant-lid zich hoofdzakelijk bezighoudt met Transfer Pricing kunnen deze specialistencursussen volgen.

Cursisten die capita uit de cursus Transfer Pricing voor specialisten volgen mogen de cursus ‘Transfer Pricing’ niet meer volgen.

Docenten
mr. M.A.M. van Casteren (Loyens & Loeff), drs. G.H.M. Bes (PwC), mr. M.E.P. van der Breggen (PwC), drs. J.A. Dijkman (Meijburg & Co), drs. T.A.H.J. Elshof (Quantera Global), mr. S.M. Haringman (Deloitte), mr. M.J.M. Heijenrath (Deloitte), C.S.J. Jie-A-Joen PhD (Simmons & Simmons), mw. mr. M. E. Kleinjan (EY) mr. B.J. van der Klok (Deloitte), mr. L.P. van den Kommer (TP Tuned) en prof. dr. W. de Wit (EY en bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam).

Cursusdoel, opzet

Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van Transferpricing.

De cursus bestaat uit 12 capita, verdeeld over zes cursusdagen. De cursus ‘Inleiding Transfer Pricing’ is een verplichte cursus in dit traject. De cursus dient als eerste gevolgd te worden voordat cursisten zich voor andere TPS-cursussen uit dit traject kunnen inschrijven.

De overige capita worden als cluster van twee, 1x per jaar aangeboden. De onderwerpen zijn de volgende:

Inleiding Transfer Pricing en methoden (mr. M.A.M. van Casteren en mw. mr. M. E. Kleinjan) 

De cursus beslaat 1 dag. In de ochtend wordt aandacht besteed aan het juridisch kader. Hierbij zal worden ingegaan op het arm’s-lengthbeginsel als startpunt voor het vaststellen van verrekenprijzen tussen gelieerde partijen en de codificatie hiervan in artikel 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting. Voorts zal de uitstraling van artikel 8b op andere bepalingen van de vennootschapsbelasting worden behandeld, alsmede de internationale ontwikkeling van het arm’s length beginsel als gevolg van BEPS (o.a. voor de toepassing van de MLI). Tenslotte zal in de ochtend ook aandacht worden besteed aan de rulingpraktijk, mutual agreement procedures en dispute resolution.
In de middag van deze cursusdag wordt uitgebreid ingegaan op de vergelijkbaarheidsanalyse en verrekenprijsmethoden. Hoofdstukken I t/m III van de OESO Verrekenprijsrichtlijnen komen daarbij integraal aan bod. Ook zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de richtlijnen sinds de eerste publicatie daarvan in 1995, waaronder de recente publicatie van vernieuwde voorschriften rondom de profit split methode. Aan de hand van voorbeelden zal de cursus deelnemers op interactieve wijze meenemen in hoe de methoden zich tot elkaar verhouden, wanneer een specifieke methode van toepassing is en hoe de methoden moeten worden toegepast.

Ook al betreft het een inleidende cursus, er wordt een degelijke basiskennis van het arm’s-lengthbeginsel en de transfer pricing praktijk verondersteld.

Bedrijfsmodellen en restructurings

Bedrijfsmodellen (mr. S.R. Haringman)


Restructurings (drs. G.H.M. Bes)
Business restructuring: Of het nu gaat om het overbrengen van activiteiten naar een ander land, de integratie van een overgenomen onderneming of verandering van het bedrijfsmodel, de fiscale aspecten zijn ingewikkeld en mogelijk kostbaar. Tegelijkertijd zijn het activiteiten die constant aan de orde zijn in het bedrijfsleven.
Tijdens deze cursus zal er inzicht gegeven worden in de praktische aspecten van het doen van de "Hoofdstuk 9 OECD" analyse. Options Realistically Available, financiële modelering, de juridische analyse komen allemaal in detail aan bod en middels casus posities uitgewerkt worden. Daarnaast zal er stil worden gestaan bij relevante aspecten van business restructuring in het buitenland, de Duitse funktionsverlagerung, UK DPT etc.

Overlegvormen en vaste inrichtingen / winstallocatie 

Overlegvormen (T.A.H.J. Elshof)
Vanwege media en politieke aandacht (o.a. BEPS) staat transfer pricing hoog op de agenda van multinationals en is het steeds meer een onderwerp waarmee ook de boardroom zich bezig houdt. Naast compliance, het voldoen aan de lokale wet-en regelgeving, is meer en meer ook reputatie van een MNE op het gebied van tax en transfer pricing een belangrijk aandachtspunt geworden voor de tax manager van een bedrijf. Zekerheid over compliance en over de aanvaardbaarheid van de winstverdeling over de landen is voor de tax manager dan ook in toenemende mate van belang. Op zijn agenda staat dan ook hoe om te gaan met het riskmanagement en wat de mogelijkheden hierin zijn om de risico’s te beperken door in overleg te treden met lokale belastingautoriteiten.

Het doel van deze cursus is het in kaart brengen van:
• de mogelijke overlegvormen met de fiscus;
• de verschillen van overlegvormen en wanneer welke overlegvorm of een combinatie hiervan, passend is;
• hoe de overlegvormen in de praktijk toe te passen zijn.

Er zal in de cursus interactief worden ingegaan op de ervaringen met deze overlegvormen.

Vaste inrichtingen en winstallocatie (mr. M.J.M. Heijenrath)
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
- Vaste inrichting
- Winstallocatie
- Bronbelastingen

Het doel van de cursus is om de studenten bekend te maken met algemene VPB onderwerpen die grote raakvlakken hebben met Transfer Pricing

Documentatieverplichtingen en TP wetgeving internationaal

Documentatieverplichtingen (mr. B.J. van der Klok)
Multinationale ondernemingen opereren in een omgeving die steeds maar complexer wordt. De globale toename van intercompany transacties en transfer pricing wetgeving, tezamen met hoge boetes voor non-compliance, maken dat transfer pricing documentatie hoog op het lijstje staat van zaken die door multinationals gemanaged moeten worden. Ten gevolge van de implementatie van BEPS actie 13 inzake documentatieverplichtingen in tal van landen zijn lokale documentatie regels aangescherpt en wordt een grotere mate van transparantie inzake business activiteiten, substance en transfer pricing beleid vereist. Afhankelijk van de situatie van de multinational dient deze transparantie geboden te worden in de vorm van een Masterfile voor de multinational en country files voor alle landen waar de multinational actief is, in combinatie met Country-by-Country Reporting die de fiscale autoriteiten in staat moeten stellen te beoordelen of er grote transfer pricing risico’s bestaan. Al met al een grote uitdaging voor degenen die hier in de praktijk inhoud aan moeten geven. De cursus zal de transfer pricing documentatie regels op OESO niveau behandelen alsmede de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving, niet alleen vanuit de theorie maar ook vanuit de praktijk.  

Transfer pricing wetgeving wereldwijd (mr. L.P. van den Kommer)
Voor de Nederlandse belastingadviseur is de Nederlandse wet de primaire basis. Bij een grensoverschrijdend onderwerp als transfer pricing is het echter van belang om ook kennis te nemen van de regels in andere landen. Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de wettelijke en verdragsrechtelijke basis van transfer pricing regels; zal een overzicht worden gegeven van de status van transfer pricing wetgeving in de wereld (met een focus op documentatie); en zal een aantal specifieke verschillen tussen buitenlandse en Nederlandse wetgeving onder de aandacht worden gebracht. Dit tevens in het licht van de implementatie van BEPS actie 13 inzake Transfer Pricing Documentatie en Country-by-Country reporting. Cursisten worden aangemoedigd voorafgaande aan de cursus ervaringen met dergelijke afwijkende regelingen te delen, zodat hierop tijdens de cursus kan worden ingegaan.

Intangibles en waarderingen

Valuation/waarderingen (C.S.J. Jie-A-Joen PHD)
Multinationals ondergaan veelvuldig zakelijke herstructureringen. Voorbeelden van herstructureringen zijn Full-fledged Manufacturers die worden gestructureerd tot Contract / Consignment Manufacturers of een Buy/Sell Distributor die wordt geherstructureerd tot een verkoopagent (Comission Agent). Deze herstructureringen gaan menigmaal gepaard met verplaatsingen van functies, activa en risico’s. Tevens vind er vaak een verplaatsing van immateriële activa plaats (bijvoorbeeld, patenten, merknamen, klantencontracten etc.). Deze verplaatsingen hebben mogelijk een compensation payment tot gevolg (i.e. de geherstructureerde groepsentiteit dient een vergoeding te ontvangen voor de getransfereerde functies, risico’s en / of activa). Deze cursus geeft inzicht in verschillende waarderingsmethodes (market-based, cost-based and income-based benaderingen) die ingaan op het bepalen van de zakelijke (arm’s length) compensatie voor deze herstructureringen. Hierbij worden aan de hand van een aantal voorbeelden inzicht verkregen in de toepassing van waarderingsmethoden (in het bijzonder de veelgebruikte Discounted Cash Flow methode) in lijn met BEPS Actie Punt 8-10.

Intangibles (drs. J.A. Dijkman)
Intangibles is één van de meest uitdagende vraagstukken op Transfer Pricing gebied. Met het toenemende economische belang van kennis, data en dienstverlening, leveren immateriële activa zoals merknamen, octrooien, patenten, kennis en technologie een niet onbelangrijke bijdrage aan de winstgevendheid van steeds meer ondernemingen. Een correcte belastingheffing van winsten gegenereerd met intangibles en helderheid op het gebied van Transfer Pricing is daarom essentieel. De OESO heeft met BEPS Actieplan 8-10 beoogd duidelijkheid te creëren over hoe belastingdiensten en belastingplichtigen om zouden moeten gaan met transfer pricing aspecten van intangibles. Aan de hand van de in 2015 uitgebrachte guidance door de OESO, zullen Transfer Pricing aspecten zoals de definitie van intangibles voor Transfer Pricing doeleinden, de eigendomsvraag, het gebruik en het verkopen van intangibles in concernverband, Transfer Pricing methoden, het ingevoerde begrip ‘hard-to-value intangibles’ en de samenhang tussen intangibles en reguliere intercompany transacties zoals goederen en diensten in deze cursus centraal staan.

Capita selecta financieringen en btw/douane

Capita Selecta financieringen (mr. M.E.P. van der Breggen)
Met de BEPS actie plannen 9 en 13 heeft de Oeso een aantal documentatieverplichtingen en concepten aangescherpt die van groot belang zijn voor inter-company financiële transacties en welke vrijwel iedere multinationals onderneming raken. Actie plan 13 vereist dat in de Masterfile voortaan expliciet wordt stilgestaan bij de transfer pricing aspecten en het interne beleid rondom inter-company leningen, cashpools, garanties etc. In de local file zal voortaan bovendien jaarlijks moeten worden aangegeven welke rentebetalingen hebben plaatsgevonden, en aan welke groepsmaatschappijen. Hiermee zal naar verwachting de focus op inter-company financiële transacties verder toenemen. Daarnaast vereist het nieuwe hoofdstuk 1 van de OESO TP Richtlijnen dat de allocatie van bijvoorbeeld rente inkomsten in lijn moet zijn met de control over de risico's die samenhangen met de betreffende leningen, en zal vanwege het concept van "Options Realistically Available" voortaan meer rekenschap gegegeven moeten worden over waarom een financiële transactie onder de betreffende voorwaarden is afgesloten, en wat de mogelijke alternatieven waren. Genoeg "Food for Thought" dus om tijdens een interactieve cursus met elkaar over van gedachten te wisselen. Daartoe zullen onder meer een aantal casus posities besproken worden.

Capita Selecta (btw/douane)

 

Werkwijze
De lesvorm kenmerkt zich door een grote mate van zelfwerkzaamheid: niet alleen door middel van het vooraf maken van een opdracht, maar ook tijdens de cursusdag wordt van de deelnemer een actieve inbreng verwacht. De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:6 dagen (niet aansluitend, 12 dagdelen)
Werktijden:09.30 uur tot 17.00 uur
Frequentie:1x per jaar
Kosten:€ 260,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 20 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.