NOB wijst opnieuw knelpunten in fiscale wet- en regelgeving aan

De Commissie Knelpunten van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) blijft actief bezig met het identificeren van knelpunten in bestaande fiscale wet- en regelgeving. Onlangs heeft zij de knelpuntennotitie van juni 2022 van een update voorzien, waarbij de nieuwe editie van mei 2024  een actuele kijk biedt op de stand van zaken.

Net als voorheen zijn de knelpunten onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: knellende wetgeving, knellende uitvoering en knellende rechtsbescherming. Via deze herziene knelpuntenlijst wil de NOB bijdragen aan de totstandkoming van uitvoerbare wet- en regelgeving, evenals het bevorderen van de rechtszekerheid en rechtsbescherming van belastingplichtigen.

Terugblik

In het afgelopen jaar heeft de Commissie Knelpunten specifiek aandacht besteed aan kwesties zoals de samenloop van de kwijtscheldingswinstvrijstelling en de verliesverrekeningsregels, evenals de samenloop van de werkkostenregeling en gemengde kosten. De commissie is verheugd over de stappen die door de overheid op deze gebieden zijn genomen.

Het knelpunt met betrekking tot de belastingrenteregeling is grotendeels opgelost. De commissie merkt op dat het nog steeds mogelijk is dat belastingrente wordt berekend, met name wanneer er een nadere voorlopige belastingaanslag wordt aangevraagd na het indienen van een aangifte, of wanneer een verhoging van een voorlopige aanslag meer dan drie keer wordt aangevraagd. Ook is de commissie positief over de inspanningen van de overheid om de toegang tot rechtshulp te verbeteren.

Nieuwe knelpunten

De Commissie Knelpunten heeft een aantal nieuwe knelpunten opgenomen, waaronder:

De NOB hoopt dat veel van de knelpunten die in de herziene knelpuntennotitie worden genoemd in de nabije toekomst kunnen worden opgelost.

Over de Commissie Knelpunten

De Commissie Knelpunten van de NOB levert een bijdrage aan de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers. Dit doet zij door toetsing van bestaande fiscale wet- en regelgeving op onder meer de eenvoud, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Daarbij staat de kwaliteit van de wetgeving en de praktische uitvoerbaarheid centraal. De Commissie Knelpunten is een onderdeel van de kerngroep Rechtsbescherming & Rechtszekerheid en werkt nauw samen met de diverse specialistensecties van de NOB om haar doel te verwezenlijken.

Het laatste nieuws