Terug naar commissies nob

Commissie Knelpunten

De Commissie Knelpunten van de NOB levert een bijdrage aan de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers. Dit doet zij door toetsing van bestaande fiscale wet- en regelgeving op onder meer de eenvoud, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Daarbij staat de kwaliteit van de wetgeving en de praktische uitvoerbaarheid centraal.


De Commissie Knelpunten is een onderdeel van de kerngroep Rechtsbescherming & Rechtszekerheid en werkt nauw samen met de diverse specialistensecties van de NOB om haar doel te verwezenlijken.

Knelpunten

De knelpunten die zijn opgenomen in het overzicht,  zijn te verdelen in knellende wetgeving, knellende uitvoering en knellende rechtsbescherming. Het document is een levend overzicht dat regelmatig wordt aangepast. Het overzicht is ook niet uitputtend.

 1. Belastingrente
  Voorkom onevenwichtigheden en onevenredigheden in de belasting- en invorderingsrenteregeling.
 2. Box 3 versus werkelijk rendement
  Oproep om belastingplichtigen de optie te bieden om op basis van werkelijk rendement te worden belast.
 3. Samenloop WKR en gemengde kosten
  Oproep tot verduidelijking in de samenloop van de aftrekbeperking gemengde kosten en de WKR.
 4. Verliesverrekening
  Oproep om te voorzien in een verduidelijking van de samenloop van de per 1 januari 2022 ingevoerde verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting met andere regelingen in de vennootschapsbelasting, zoals bijvoorbeeld de kwijtscheldingswinstvrijstelling.
 5. ZZP/Wet DBA-dossier
  Oproep tot een gelijk speelveld voor werknemers en zelfstandigen door de verschillen in kwalificatie van de aard van de arbeidsrelatie weg te nemen om zo schijnzelfstandigheid een halt toe te roepen.
 6. Werken via een management BV
  Verzekeringsplicht DGA – Oproep om de onduidelijkheid rond het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking op te heffen indien werkzaamheden via een management-BV worden verricht.
 7. Informatiebeschikking
  Oproep om het oneigenlijk gebruik van de informatiebeschikking tegen te gaan.
 8. Overdracht stakingslijfrente in box I in het kader van o.a. een juridische fusie
  Oproep om belastingheffing te voorkomen voor de overgang van een stakingslijfrente bij de overdracht van een onderneming.
 9. Afstorting oudedagsverplichting in lijfrente
  Oproep om de leeftijdsbeperking bij de afstorting van een oudedagsverplichting in een lijfrente op te heffen.
 1. Laten verlopen van aanslagtermijn schenkbelasting
  Oproep aan de Belastingdienst om niet (bewust) de aanslagtermijn schenkbelasting te laten verlopen bij kleine schenkingen bedoeld tot het verkrijgen van rechtszekerheid over een grotere schenking.
 2. Onbehoorlijk handelen bij boekenonderzoek en derdenonderzoek / ontbreken rechtsbescherming
  Oproep tot behoorlijk handelen bij boekenonderzoek en derdenonderzoek; introductie van rechtsbescherming bij boekenonderzoeken en derdenonderzoeken.
 3. Automatisch vergoeden van invorderingsrente over vergoedingen die verband houden met fiscale procedures
  Oproep tot aanpassing van artikel 28a IW 1990 zodat de fiscus over het te laat uitbetalen van onder meer proceskostenvergoedingen automatisch invorderingsrente verschuldigd is, zonder dat daarom is verzocht.
 1. Beperkte rechtsingang bij derden onderzoek
  Administratieplichtigen zijn verplicht om op verzoek gegevens en inlichtingen van derden te verstrekken aan de inspecteur. Tegen een dergelijk verzoek staat geen rechtsingang open bij de belastingrechter.
 2. Een te rigide boetesysteem
  Oproep tot een meer flexibel boetesysteem.
 3. Gebrek aan rechtsbescherming uitwisseling inlichtingen
  Bij uitwisseling van inlichtingen op basis van de WIB is er geen wettelijke basis voor rechtsbescherming (door middel van bezwaar/beroep/hoger beroep). Oproep tot introductie van zulke wetgeving.
 4. Geen toegang tot de fiscale rechter bij afwijzing MAP-verzoek (behalve op grond van de Wet fiscale arbitrage)
  Oproep tot het bieden van rechtsbescherming bij de belastingrechter bij de afwijzing om een MAP-procedure te starten (afwijzing aanwijzen als een voor bezwaar vatbare beschikking).
 5. Ontbreken rechtsbescherming ambtshalve vermindering
  Oproep tot het introduceren van rechtsbescherming bij het weigeren ambtshalve vermindering toe te kennen.
 6. Ontbreken rechtsbescherming massaal bezwaar
  Oproep tot het verbeteren van de rechtsbescherming bij massaal bezwaar.
 7. Rechtsbijstand in fiscale procedures
  Oproep tot het verbeteren van toegang tot rechtsbijstand in fiscale procedures.
 8. Uitstel van betaling
  Oproep tot verbetering van rechtsbescherming bij uitstel van betaling.

Commissieleden

De Commissie Knelpunten bestaat uit de volgende leden:

Meldpunt

Wilt u ook een knelpunt melden? Stuur dan een e-mail naar: nob@nob.net onder  vermelding van ‘nieuw knelpunt’.

Relevante publicaties

Artikelen magazine

Over signaleren, activeren en impact maken

Thema interview

Geen politieke belangen 

Verdieping