Vijf vragen aan Sylvia Dikmans over de ALV en de invoering van de NOB Tax Principles

Op 7 april jl. hield de NOB haar Algemene Ledenvergadering (ALV). Vijf vragen aan Sylvia Dikmans, secretaris in het bestuur van de NOB over deze ALV.

Andere jaren was de ALV gelijk met het jaarcongres. Dit jaar is de ALV vroeger, wat is de reden?

Een van de redenen dat we de ALV vroeger in het jaar houden dan gebruikelijk is de invoering van de Tax Principles. Eind 2021 is de notitie Evolutie ledentoezicht en Tax Governance Code verschenen. Daarin hebben we een aantal voorstellen opgenomen om het ledentoezicht van de NOB te moderniseren en een Tax Governance Code voor NOB-leden in te voeren, met het doel de kwaliteit van onze beroepsuitoefening te verstevigen. Deze voorstellen hebben we verder uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Een andere reden is dat we voortaan de begroting voor het lopende jaar graag wat eerder vastgesteld willen hebben.

Welke punten zijn er besproken tijdens de ALV?

We hadden weer een zeer volle agenda. Zoals gezegd hadden we de Tax Principles. Maar vanwege deze Tax Principles hebben we ook de Code of Conduct moeten aanpassen. Dus ook die stond op de agenda. Daarnaast gaan we een raad van advies instellen, er waren een aantal statutenwijzigingen en ons Jaarverslag 2021, de begroting en de financiële jaarstukken kwamen aan bod. We hebben twee nieuwe bestuursleden benoemd, Sebastiaan de Buck en Caroline van der Woude en we namen afscheid van Niek de Haan en Sandra Hogeveen.

Wat houdt de raad van advies in?

In onze strategienota 2021-2024 hadden we al aangekondigd dat we een raad van advies bestaande uit externe stakeholders gaan instellen om zo een blik van buiten en de communicatie met de maatschappij te versterken. Deze raad van advies zal bestaan uit ervaren en betrokken buitenstaanders die het bestuur van de NOB gevraagd en ongevraagd gaat adviseren. Het is de bedoeling dat de leden van deze raad hun kennis en expertise gaan inzetten om ons te adviseren over bijvoorbeeld strategische beleidsthema’s (en daarmee de strategische agenda van de NOB), de rol van de NOB in het maatschappelijk debat, de wijze van dialoog en communicatie met de leden en andere stakeholders, de kwaliteit van de beroepsuitoefening door onze leden en het toezicht daarop, en andere voor de NOB relevante thema’s. Onze volgende stap is het instellen van deze raad van advies.

Ook de Tax Principles stonden op de agenda, wat houden die precies in?

Laat ik beginnen met te zeggen dat we als bestuur erg verheugd zijn dat de leden hebben ingestemd met het voorstel voor invoering van de NOB Tax Principles en de aanpassing van onze beroeps en gedragsregels.
Het gaat bij de Tax Principles op welke wijze onze leden hun rol als adviseur vervullen. De Tax Principles bieden hen een kader voor de beoordeling van de maatschappelijke aanvaardbaarheid van hun advisering. Maar het spreekt voor zich dat de fiscaaltechnische kwaliteit van een advies op de eerste plek komt.

Wat betekenen deze regels voor de leden van de NOB?

De Tax Principles zijn een integraal onderdeel geworden van onze beroeps- en gedragsregels die beschreven staan in de Code of Conduct. Al onze leden zijn daar nu aan gehouden en zij moeten dus rekening houden met de Tax Principles in hun advisering aan cliënten. Daarmee zijn de Tax Principles ook onderworpen aan het tuchtrecht en worden die meegenomen in het Programma Permanente Educatie en een (self)assessment, dat voor het eerst in 2023 over het jaar 2022 wordt afgenomen. We hebben een uitgebreide toelichting en Q&A opgesteld die onze leden kunnen raadplegen ter verduidelijking van deze Tax Principles. Ook zijn de Tax Principles, de leidraad en de Code of Conduct in het Engels beschikbaar.

Het laatste nieuws