Compensatietrajecten

Drie nieuwe (Engelstalige) compensatietrajecten

(For English scroll down)

De Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB) heeft drie nieuwe (Engelstalige) trajecten binnen de beroepsopleiding ontwikkeld om een nieuwe categorie leden een adequate beroepsopleiding te kunnen bieden. Afhankelijk van de mate waarin deze kandidaten tijdens hun opleiding fiscale vakken hebben gevolgd worden zij verplicht tijdens het aspirant-lidmaatschap één van deze nieuwe trajecten te volgen om te kunnen worden toegelaten tot het gewone lidmaatschap.

Er zijn drie compensatietrajecten ontwikkeld voor deze nieuwe categorie leden (zonder fiscale opleiding) die (bij voldoende belangstelling) in het Engels worden aangeboden:

Nieuwe categorie leden

Vorig jaar heeft de NOB de lidmaatschapsvereisten verruimd zodat ook (belasting)adviseurs met een niet fiscale opleiding in aanmerking komen voor toelating tot het NOB-lidmaatschap. Voorwaarde is dat zij verbonden zijn aan een NOB-erkende belastingadviespraktijk en ten minste een universitaire masteropleiding hebben voltooid. Dat kan ook een buitenlandse masteropleiding zijn.

Het betreft:

Denk daarbij bijvoorbeeld aan notarieel opgeleide belastingadviseurs werkzaam op het gebied van estate planning, (belasting)adviseurs met een buitenlandse opleiding en adviseurs werkzaam in de nieuwere specialismen als transfer pricing en tax technology.

Basisuitgangspunten

De verschillende trajecten bestaan net zoals de trajecten uit de reguliere Beroepsopleiding Belastingadviseurs uit 40 dagdelen. Ze bieden cursussen die de aspirant-leden in staat stellen hun kennis te verdiepen en hun werkzaamheden op hoog niveau te verrichten zoals ook de cursussen uit de reguliere trajecten van de beroepsopleiding dat doen en bestaan uit de volgende onderdelen:

1. Zaken die het beroep raken (voor alle compensatietrajecten hetzelfde)
a. beroeps- en gedragsregels
b. Ethiek
c. Wwft

2. Fiscale basiskennis (grotendeels overlap in de verschillende trajecten)
a. inleiding Nederlands belastingrecht met aandacht voor de rechtsbeginselen, vpb, ib en ibr
b. Inleidende/basiscursussen op het gebied van specifieke belastingsoorten

3Vaardigheden (voor alle trajecten hetzelfde)

4. Specialistische cursussen gericht op de praktijk waar men werkzaam is.

Doelgroep en duur compensatietraject

De compensatietrajecten maken onderdeel uit van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs. Ze kunnen alleen worden gevolgd door aspirant-leden zonder fiscale opleiding. De opleiding duurt ten minste drie jaar.

Vrijstelling

Kandidaten die geen fiscale masteropleiding hebben voltooid komen in beginsel niet in aanmerking voor een vrijstelling van de beroepsopleiding. Alleen als de beroepsopleiding voor de advocatuur of het notariaat is afgerond of als sprake is van zeer ruime werkervaring kan een verzoek tot een (gedeeltelijke) vrijstelling worden ingediend.

Interne dagdelen

Net zoals in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs kunnen maximaal 12 intern gevolgde cursussen worden ingebracht als deze door het bestuur van de SOB zijn erkend. Verzoeken of een intern gegeven opleiding kwalificeert, kunnen alleen ingediend worden door de kantoren. Deze cursussen kunnen niet in de plaats worden gesteld van cursussen die vallen onder de categorie ‘zaken die het beroep raken’ en ‘fiscale basiskennis’. Verder zal in overleg met het kantoor worden bepaald voor welke cursussen deze interne dagdelen in de plaats kunnen worden gesteld.

Uitbreiding compensatietrajecten

Op termijn wordt het aantal compensatietrajecten mogelijk verder uitgebreid met trajecten voor andere specialismen. Kandidaten zonder fiscale master die niet werkzaam zijn in de douane-, tax technology- of transfer pricingpraktijk  kunnen, indien zij het Nederlands voldoende beheersen, de specialistische cursussen invullen met cursussen uit de reguliere beroepsopleiding. Indien dat niet haalbaar is, zal in onderling overleg bekeken worden hoe invulling aan dit onderdeel van de beroepsopleiding kan worden gegeven.

Start compensatietrajecten

Wij streven ernaar om begin 2023 met de trajecten te starten. Aan het begin zal een beperkt aantal cursussen worden aangeboden. Het aanbod zal geleidelijk aan worden uitgebreid.

Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Application form NOBDownloaden

Three new compensatory programmes

The SOB has launched three new programmes in English (see below) within its overall professional training programme so as to offer high-quality professional training for a new category of members. These new applicant members will have to complete one of these programmes during their applicant membership in order to become an ordinary member of the NOB. The programme they have to do will depend on the extent to which their prior training or studies included taxrelated subjects.

Het laatste nieuws