Veelgestelde vragen

 • Ik ben gewoon NOB-lid. Wat is mijn PE-verplichting?

  Per jaar moet u ten minste twintig uur besteden aan permanente educatie. Daarvan moet u ten minste zestien uur besteden aan vaktechnische onderwerpen. U kunt er voor kiezen om maximaal vier uur per jaar in te vullen met andere niet-vaktechnische PE-activiteiten. Daarnaast volgt u elk jaar een verplichte e-learning over de beroeps- en gedragsregels. 

 • Ik ben aspirant-lid. Wat is mijn PE-verplichting? Komt deze verplichting bovenop de Beroepsleiding Belastingadviseurs?

  Per jaar moet u ten minste twintig uur besteden aan permanente educatie. Daarnaast volgt u elk jaar een verplichte e-learning over de beroeps- en gedragsregels. Voor de aspirant-leden die de verplichte Beroepsopleiding Belastingadviseur volgen, geldt het minimumvereiste van zestien uur vaktechnische PE-activiteiten niet. In het kader van de beroepsopleiding kunnen aspirant-leden kiezen voor het vaardighedentraject waardoor jaarlijks meer tijd zal worden besteed aan niet-vaktechnische onderwerpen. De PE-verplichting kan worden ingevuld met de cursussen uit de beroepsopleiding. Volgt u in enig jaar van uw aspirant-lidmaatschap geen of minder cursussen uit de beroepsopleiding dan moet wel aan de PE-verplichting worden voldaan.

 • Ik ben bedrijfsfiscalist. Heb ik ook een PE-verplichting?

  Ja, net als andere NOB-leden jaar moet u per jaar ten minste twintig uur besteden aan permanente educatie. Daarvan moet u ten minste zestien uur besteden aan vaktechnische onderwerpen. U kunt er voor kiezen om maximaal vier uur per jaar in te vullen met andere niet-vaktechnische PE-activiteiten. Daarnaast volgt u elk jaar een verplichte e-learning over de beroeps- en gedragsregels. 

 • Heb ik als buitengewoon lid van de NOB ook een PE-verplichting?

  Nee, als buitengewoon lid oefent u het vak van belastingadviseur niet langer als hoofdberoep uit. U hoeft dan ook niet meer te voldoen aan de PE-verplichting.

 • Ik ben pas in de loop van het jaar NOB-lid geworden. Is de PE-verplichting ook op mij van toepassing?

  Ja, het aantal uren dat u aan permanente educatie moet besteden neemt echter naar evenredigheid af. De verplichting tot registratie gaat pas het jaar volgend op het jaar van toelating in.

 • Ik werk in deeltijd. Wat is mijn PE-verplichting?

  Voor leden die parttime werkzaam zijn geldt geen pro-rata-regeling; zij moeten jaarlijks eveneens ten minste twintig uur  besteden aan permanente educatie.

 • Verandert mijn PE-verplichting als ik in de loop van het jaar van het aspirant-lidmaatschap wordt toegelaten tot het gewoon lidmaatschap?

  Nee, voor gewone leden geldt dezelfde PE-verplichting van twintig uur als voor aspirant-leden. Het enige dat wijzigt is dat u als gewoon lid ten minste zestien uur moet besteden aan vaktechnische PE-activiteiten. Bij overgang naar het gewoon lidmaatschap gedurende het kalenderjaar mogen alle niet-vaktechnische PE-activiteiten van de beroepsopleiding echter gewoon worden ingebracht om aan de PE-verplichting te voldoen.

 • Ik ben aspirant-lid en hoef dit jaar nog maar enkele cursussen van de beroepsleiding te volgen. Heb ik daarmee voldaan aan mijn PE-verplichting?

  Indien het aantal uren dat u aan cursussen uit de beroepsopleiding volgt onvoldoende is om aan de verplichting van twintig uur te voldoen, moet u nog aanvullende PE-activiteiten verrichten.

 • Kan ik in verband met mijn zwangerschap een vrijstelling voor (een deel van) de PE-verplichting aanvragen?

  Ja, voor regulier zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt een vrijstelling verleend van 8 uur in het jaar waarin u bent bevallen. Indien het verlof doorloopt in een volgend kalenderjaar, kan de vrijstelling naar keuze worden verdeeld over twee jaren. U kunt een vrijstellingsverzoek per mail richten aan het bestuur van de NOB (peverplichting@nob.net).

 • Heb ik in geval van ziekte recht op een vrijstelling?

  In geval van langdurige ziekte wordt een (gedeeltelijke) vrijstelling verleend indien sprake is van arbeidsongeschiktheid. Voor kortdurende ziekte wordt in beginsel geen vrijstelling verleend omdat bij een korte tijdelijke afwezigheid in verband met ziekte nog voldoende gelegenheid zou moeten bestaan om aan de PE-verplichting te voldoen in het resterende deel van het jaar. Bovendien kan gebruik worden gemaakt van de doorschuifregeling. Dat geldt ook indien een korte periode van ziekte valt aan het eind van het jaar en het lid niet eerder in het jaar PE-activiteiten heeft verricht.

   

  Om een vrijstelling te verkrijgen in geval van arbeidsongeschiktheid, dient de arbeidsongeschiktheid te worden aangetoond. In de eerste plaats kan dat door middel van een verklaring van een arts (bijvoorbeeld de bedrijfs- of verzekeringsarts) of de verzekeraar. Het is daarbij vanzelfsprekend niet nodig dat deze verklaring details met betrekking tot de aard van de arbeidsongeschiktheid bevat. Het is voldoende dat de arbeidsongeschiktheid en de duur daarvan worden bevestigd. In geval een lid werkzaam is in loondienst kan worden volstaan met een verklaring van de werkgever met betrekking tot diens arbeidsongeschiktheid en de duur daarvan.

 • Ik werk in het buitenland. Ben ik vrijgesteld van de PE-verplichting?

  Nee, ook NOB-leden die (tijdelijk) werkzaam zijn in het buitenland moeten aan de PE-verplichting voldoen. Omdat het ook mogelijk is buitenlandse cursussen, webinars, e-learning, het geven van onderwijs en het schrijven van artikelen in te brengen, moet het naar het oordeel van het bestuur ook voor leden werkzaam in het buitenland mogelijk zijn het vak bij te houden en te voldoen aan de PE-verplichting.

 • Ik nader de pensioengerechtigde leeftijd en zal over enkele jaren stoppen met werken. Ben ik vrijgesteld van de PE-verplichting?

  Nee, zolang u nog geen buitengewoon lid bent en kwalificeert voor het lidmaatschap omdat u het vak van belastingadviseur/bedrijfsfiscalist als hoofdberoep uitoefent, moet u voldoen aan de PE-verplichting.

 • Ik zit in de raad van bestuur van mijn kantoor. Kan ik in verband met mijn drukke werkzaamheden een vrijstelling voor (een deel van) de PE-verplichting aanvragen?

  In geval van bijzondere omstandigheden die ertoe leiden dat een lid niet aan de PE-verplichting kan voldoen, is het mogelijk een schriftelijk gemotiveerd verzoek om een (gedeeltelijke) vrijstelling in te dienen. Het bestuur van de NOB zal de feiten en omstandigheden afwegen en beoordelen of deze afwijking van het reglement rechtvaardigen en ruimte bieden om een vrijstelling te verlenen.

   

  In beginsel rechtvaardigen drukke werkzaamheden, verblijf in het buitenland en zakelijke perikelen die samenhangen met het voeren van een belastingadviespraktijk of bestuurlijke werkzaamheden naar het oordeel van het bestuur geen afwijking van het beleid. De vrijstelling is met name bedoeld voor gevallen van langdurige ziekte en persoonlijke omstandigheden waarin van leden niet kan worden verwacht dat zij aan de PE-verplichting voldoen.

 • Door bijzondere omstandigheden kan ik dit jaar niet aan mijn PE-verplichting voldoen. Kan ik een vrijstelling voor (een deel van) de PE-verplichting aanvragen?

  Het is altijd mogelijk een schriftelijk gemotiveerd verzoek om een (gedeeltelijke) vrijstelling in te dienen. Het bestuur van de NOB zal de feiten en omstandigheden afwegen en beoordelen of deze afwijking van het  Reglement Permanente Educatie rechtvaardigen en ruimte bieden om een vrijstelling te verlenen. In beginsel rechtvaardigen drukke werkzaamheden, verblijf in het buitenland en zakelijke perikelen die samenhangen met het voeren van een belastingadviespraktijk of bestuurlijke werkzaamheden naar het oordeel van het bestuur geen afwijking van het beleid. De vrijstelling is met name bedoeld voor gevallen van langdurige ziekte en persoonlijke omstandigheden waarin van leden niet kan worden verwacht dat zij aan de PE-verplichting voldoen.

  Aan een vrijstelling kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • Ik ben advocaat en moet voldoen aan de PE-verplichting van de NOvA. Kan ik een vrijstelling voor (een deel van) de PE-verplichting aanvragen?

  Nee, NOB-leden die een PE-verplichting hebben bij een andere (beroeps)organisatie zijn niet vrijgesteld van de PE-verplichting. Uiteraard is het wel mogelijk de voor deze andere beroepsorganisatie verrichte PE-activiteiten in te brengen voor de PE-verplichting van de NOB indien deze activiteiten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het PE-reglement.

 • Welk type activiteiten kan ik inbrengen als PE?

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaktechnische en niet-vaktechnische PE-activiteiten. Van de 20 verplichte PE-uren moet u ten minste zestien uur besteden aan vaktechnische onderwerpen. U kunt er voor kiezen om maximaal vier uur per jaar in te vullen met andere niet-vaktechnische PE-activiteiten.

   

  Vaktechnische PE-activiteiten zijn:

  a. het volgen of geven van onderwijs zoals cursussen, congressen, seminars of andere educatieve bijeenkomsten van ten minste een half uur op academisch niveau; en

  b. overige gestructureerde activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen en/of verdiepen van vakkennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep.

   

  Niet-vaktechnisch zijn andere PE-activiteiten die er aan bijdragen dat de uitoefening van het beroep actueel en op academisch niveau blijft. Hierbij kan worden gedacht aan vaardigheidstrainingen als gespreksvaardigheden, adviesvaardigheden, cliëntgericht werken, onderhandelen, presentatietechnieken, managementtrainingen, relevante taalcursussen en een cursus snellezen.

 • Ben ik verplicht vaardighedentrainingen te volgen?

  Nee, u heeft de keuze om per jaar maximaal vier uur niet-vaktechnische PE-activiteiten zoals vaardigheidstrainingen in te brengen.

 • Hoe moet ik de door mij verrichte PE-activiteiten registreren?

  U moet de door u verrichte PE-activiteiten registreren op uw Persoonlijke Pagina.

 • Wie bepaalt of een PE-activiteit kwalificeert voor inbreng?

  In het reglement wordt een aantal vereisten geformuleerd waaraan de permanente educatie ten minste moet voldoen. Het is een weloverwogen keuze niet te werken met een puntensysteem; de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de PE-verplichting ligt in eerste instantie bij het lid zelf. Na afloop van het jaar wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de ingebrachte PE-activiteiten voldoen aan de in het reglement gestelde voorwaarden.

 • Hoeveel PE-uren kan ik toekennen aan de door mij verrichte PE-activiteit?

  De deelname aan PE-activiteiten wordt gewaardeerd in daadwerkelijke tijdsbesteding waarbij pauzes niet worden meegerekend. Bent u van mening dat een activiteit uw vakkennis en vaardigheden ten goede komt, dan kunt u met inachtneming van het in het PE-reglement bepaalde, zelf de aan de activiteit bestede tijd vaststellen.

  Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat voorbereiding op het volgen van onderwijs niet als permanente educatie wordt beschouwd en dat de in te brengen voorbereidingstijd voor het geven van onderwijs nimmer meer kan bedragen dan de aan het geven van het onderwijs bestede tijd. Inbreng van de overige vaktechnische PE-activiteiten is gemaximeerd tot vier uur per categorie per kalenderjaar.

 • Moet een cursus geaccrediteerd zijn om te kunnen worden ingebracht als PE-activiteit?

  Nee, de NOB accrediteert geen cursussen en/of onderwijsinstellingen. Het wordt uitdrukkelijk aan de professionaliteit van het NOB-lid zelf overgelaten in eerste instantie te beoordelen of PE-activiteiten kunnen worden beschouwd als PE-activiteiten in het kader van het reglement.

 • Waaraan moeten cursussen voldoen om te kunnen worden ingebracht als PE?

  Het moet gaan om onderwijs op academisch niveau van ten minste een half uur ten behoeve van het onderhouden of ontwikkelen van de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep op een kwalitatief hoogwaardig niveau. Daarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  a. het onderwijs wordt gegeven door docenten, inleiders of specialisten van academisch niveau;

  b. het eventueel gebruikte studiemateriaal is van academisch niveau;

  c. het te volgen onderwijs dient gericht te zijn op universitair opgeleide belastingadviseurs of ander academisch geschoolden.

   

  De achterliggende gedachte bij dit laatste criterium betreffende de doelgroep van het onderwijs is dat de kwaliteit van de deelnemers bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs. Het onderwijs dat wordt aangeboden dient derhalve gericht te zijn op een doelgroep die voornamelijk bestaat uit academisch opgeleiden. Het zal bij cursussen geen probleem zijn als een minderheid niet academisch opgeleid zijn. In geval van intern verzorgd onderwijs wordt van kantoren en ondernemingen verwacht dat zij toezien op het voldoen aan genoemde voorwaarden. Met betrekking tot extern gevolgd onderwijs kan men er redelijkerwijs van uitgaan dat indien is voldaan aan de voorwaarden genoemd onder a. en b., ook wordt voldaan aan het onder c. bedoelde doelgroepcriteriem tenzij op voorhand evident is dat geen sprake is van een hoofdzakelijk academisch opgeleide doelgroep.

 • Kwalificeert een vaktechnisch overleg of jurisprudentielunch als PE-activiteit?

  Vaktechnisch overleg zoals dat op veel kantoren wordt gehouden en waarbij vakliteratuur, jurisprudentie en/of praktijkgevallen worden besproken, wordt door het bestuur van de NOB als zo vanzelfsprekend beschouwd bij de uitoefening van de belastingadviespraktijk dat dit in beginsel niet kwalificeert om te worden ingebracht als PE-activiteit. Om vaktechnisch overleg, bespreking van literatuur en jurisprudentie toch in te kunnen brengen moet het te kwalificeren zijn als onderwijs op academisch niveau als bedoeld in artikel 2 lid 1 onder a van het PE-reglement. Daarvoor moet er sprake zijn van een bijeenkomst van ten minste een half uur die voldoet aan de volgende voorwaarden:

   

  a. het onderwijs wordt gegeven door docenten, inleiders of specialisten van academisch niveau;

  b. het eventueel gebruikte studiemateriaal is van academisch niveau;

  c. het te volgen onderwijs dient gericht te zijn op universitair opgeleide belastingadviseurs of ander academisch geschoolden.

   

  Het moet gaan om onderwijs gegeven door een specialist die zich van de deelnemers onderscheidt door zijn kennis op het vakgebied van het te behandelen onderwerp. Uitdrukkelijk is hier niet bedoeld een overleg waarbij de deelnemers afwisselend een onderwerp voorbereiden en inleiden, praktijkgevallen worden besproken of verslag doen aan collega's van een gevolgde cursus. Het overleg moet (overwegend) bedoeld zijn voor NOB-leden of ander academisch geschoolden. Daarnaast dient het te behandelen onderwerp ruim voor de bijeenkomst bij de deelnemers bekend te zijn en door de deelnemers te worden voorbereid (een voorbereidingsopdracht is niet noodzakelijk). Van de bijeenkomst dienen slides en andere vooraf of tijdens de bijeenkomst ter beschikking gestelde informatie te worden bewaard, evenals een lijst met handtekeningen van de deelnemers. Mochten er geen slides van de bijeenkomst zijn, dan dient op andere wijze, bijvoorbeeld door een verslag te kunnen worden onderbouwd wat er tijdens de bijeenkomst is behandeld.

 • Ik ben bezig met een proefschrift dat ik over twee jaar verwacht af te ronden. Kan ik dit inbrengen als PE-activiteit?

  Nee, pas als een proefschrift is gepubliceerd, kan hiervoor maximaal vier uur worden ingebracht.

 • Kwalificeren e-learning-activiteiten, webinars en schriftelijke cursussen in het kader van de PE-verplichting?

  E-learning-activiteiten, webinars of schriftelijke cursussen kunnen worden ingebracht als PE-activiteit indien wordt voldaan aan de voorwaarden die gelden voor onderwijs. Extra voorwaarde daarbij is dat is gewaarborgd dat de aangeboden leerstof integraal is doorgenomen. Een door de onderwijsinstelling afgegeven bewijs van deelname of verklaring dat is deelgenomen aan de volledige cursus moet als bewijs worden aangeleverd.

 • Moet ik voor een webinar een bewijs van deelname kunnen aanleveren?

  Ja, ook de deelname aan een webinar moet kunnen worden aangetoond door een bewijs van deelname.

  E-learning en schriftelijke cursussen kunnen alleen worden ingebracht indien is gewaarborgd dat de aangeboden leerstof integraal is doorgenomen (bijvoorbeeld door middel van een bewijs van deelname of een test). Dit geldt ook voor via het web aangeboden onderwijs. Een door de onderwijsinstelling afgegeven bewijs van deelname of verklaring dat is deelgenomen aan de volledige cursus moet als bewijs worden aangeleverd.

 • Kan ik niet-fiscaaltechnische cursussen inbrengen als PE-activiteit?

  Ja, indien deze cursussen bijdragen aan de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep en voldoen aan de voorwaarden die gelden voor onderwijs, is het mogelijk onderwijs uit niet fiscale, aanpalende vakgebieden in te brengen.

 • Ik ben rechter-plaatsvervanger/arbiter/lid van de Raad van Tucht/Raad van Beroep. Kan ik deze werkzaamheden inbrengen als PE-activiteit?

  Ja, deze werkzaamheden kunnen worden ingebracht als overige gestructureerde activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen en/of verdiepen van vakkennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep. Inbreng is echter beperkt tot maximaal vier uur per jaar.

 • Ik zit in meerdere vaktechnische commissies bij de NOB en op het kantoor waar ik werkzaam ben. Kan ik deze activiteiten inbrengen als PE-activiteit?

  Ja, deze werkzaamheden kunnen worden ingebracht als overige gestructureerde activiteiten indien zij bijdragen aan het ontwikkelen en/of verdiepen van vakkennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep. Inbreng van deze werkzaamheden is beperkt tot maximaal vier uur per jaar.

 • Ik heb een bijdrage geschreven voor vaktechnische literatuur. Kan ik dit inbrengen als PE-activiteit?

  Ja, voor het publiceren van artikelen in voor de belastingpraktijk relevante boeken of tijdschriften kan maximaal vier uur per jaar worden ingebracht. Bij de beoordeling of sprake is van voor de belastingadviespraktijk relevante boeken of tijdschriften wordt, net als bij onderwijs, gekeken naar het academisch niveau van de doelgroep van het boek of tijdschrift waarin is gepubliceerd. Het moet gaan om artikelen in voor de belastingpraktijk relevante literatuur. Daarbij moet worden gedacht aan tijdschriften die gericht zijn op universitair opgeleide belastingadviseurs of ander academisch geschoolden zoals het Weekblad Fiscaal Recht en het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Hieronder vallen in beginsel niet tijdschriften die gericht zijn op cliënten van belastingadviseurs zoals DGA Fiscaal en het praktijkblad Salarisadministratie.

 • In welke tijdschriften kan ik artikelen publiceren die kunnen worden ingebracht als PE-activiteit?

  Het moet gaan om artikelen in voor de belastingpraktijk relevante tijdschriften. Bij de beoordeling of sprake is van voor de belastingadviespraktijk relevante boeken of tijdschriften wordt, net als bij onderwijs, gekeken naar het academisch niveau van de doelgroep van het boek of tijdschrift waarin is gepubliceerd. Het moet gaan om artikelen in voor de belastingpraktijk relevante literatuur. Daarbij moet worden gedacht aan tijdschriften die gericht zijn op universitair opgeleide belastingadviseurs of ander academisch geschoolden zoals het Weekblad Fiscaal Recht en het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Hieronder vallen in beginsel niet tijdschriften die gericht zijn op cliënten van belastingadviseurs zoals DGA Fiscaal en het praktijkblad Salarisadministratie.

 • Ik zit in de redactie van een vakblad. Kan ik deze activiteiten inbrengen als PE-activiteit?

  Nee, uitsluitend het publiceren van artikelen in voor de belastingpraktijk relevante boeken of tijdschriften kan worden ingebracht als permanente educatie. Lidmaatschappen van redacties van tijdschriften en het beantwoorden van vragenrubrieken in tijdschriften worden niet als permanente educatie in het kader van het PE-reglement beschouwd.

 • Wat wordt bedoeld met overige gestructureerde activiteiten?

  Het PE-reglement bevat een aantal voorbeelden van overige gestructureerde vaktechnische activiteiten die kunnen worden ingebracht als PE-activiteiten:

  Naast genoemde voorbeelden kunnen leden ook andere activiteiten inbrengen waarvan zij menen dat die bijdragen aan het ontwikkelen en/of verdiepen van vakkennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep.

 • Wat wordt bedoeld met niet-vaktechnische activiteiten?

  Niet vaktechnisch zijn andere PE-activiteiten die er aan bijdragen dat de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van zijn beroep actueel en op academisch niveau blijven. Hierbij kan worden gedacht aan vaardigheidstrainingen als gespreksvaardigheden, adviesvaardigheden, cliëntgericht werken, onderhandelen, presentatietechnieken, managementtrainingen, relevante taalcursussen en een cursus snellezen.

 • Hoe komt een kantoor in aanmerking voor een licentie?

  Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de  Brochure PE-licentie .

 • Ik werk bij een licentiehoudende NOB-erkende belastingadviespraktijk. Moet ik de door mij verrichte PE-activiteiten registreren?

  Nee, u hoeft niet persoonlijk zorg te dragen voor registratie van de door u verrichte PE-activiteiten op uw Persoonlijke Pagina.

 • Ik ben in de loop van het jaar gaan werken voor een kantoor dat geen PE-licentie heeft terwijl ik daarvoor werkte voor een licentiehoudende kantoor. Hoe worden de door mij verrichte PE-activiteiten geregistreerd?

  U bent nu zelf verantwoordelijk geworden voor de registratie van de door u verrichte PE-activiteiten voor het lopende jaar op uw Persoonlijke Pagina. Bij het licentiehoudende kantoor kunt u een overzicht aanvragen van de door u tot uw uitdiensttreding verrichte PE-activiteiten. Dit overzicht kunt u gebruiken voor de registratie op uw Persoonlijke Pagina.

 • Mag ik door mij te veel verrichte PE-activiteiten overhevelen naar volgend jaar?

  Een overschot van maximaal tien uur permanente educatie kan worden doorgeschoven naar het volgende jaar.

 • Ik heb dit jaar te weinig PE-activiteiten verricht. Kan ik dit nog inhalen?

  Het PE-reglement kent een doorschuifregeling van tien PE-uren. Jaarlijks mag een overschot of tekort van maximaal tien PE-uren worden doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar.

 • Wat gebeurt er als ik niet aan mijn PE-verplichting voldoe?

  Bij het niet voldoen aan de PE-verplichting kan het bestuur de volgende maatregelen opleggen: een waarschuwing, een berisping, een schorsing of beëindiging van het lidmaatschap. Het bestuur zal leden die voor de eerste keer niet voldoen aan de PE-verplichting de maatregel van een waarschuwing of de zwaardere maatregel berisping opleggen (afhankelijk van het aantal geregistreerde uren). Bij een tweede keer niet voldoen aan de PE-verplichting, zal het lid worden gewaarschuwd of berispt. Indien voor een derde keer niet wordt voldaan aan de PE-verplichting, zal het lid voor een korte periode worden geschorst. Naast de genoemde maatregelen zal het lid bovendien het tekort aan uren in het volgend kalenderjaar moeten inhalen (naast de voor dat jaar geldende PE-verplichting). Bij een vierde keer niet-naleving van de PE-verplichting vindt het bestuur een ontzetting uit het lidmaatschap gerechtvaardigd.

 • Waar staan de PE-bijeenkomsten die de NOB organiseert?

  Een overzicht van de door de NOB georganiseerde PE-bijeenkomsten vindt u in de Agenda

 • Hoe kan ik me inschrijven voor PE-bijeenkomsten die de NOB organiseert?

  U kunt zich inschrijven voor PE-bijeenkomsten via uw Persoonlijke Pagina. Hiervoor moet u inloggen via Mijn account.

 • Voor een cursus waarvoor ik me heb aangemeld wordt geen bewijs van deelname verstrekt. Hoe los ik dat op?

  De aanwezigheid bij of deelname aan elke geregistreerde PE-activiteit moet door leden kunnen worden aangetoond. Indien door de onderwijsinstelling geen bewijs van deelname wordt verstrekt, kan gebruik worden gemaakt van het door de NOB beschikbaar gestelde Model bewijs van deelname Permanente Educatie dat door het NOB-lid kan worden ingevuld en ter ondertekening kan worden aangeboden aan de docent, inleider of organiserende onderwijsinstelling.

 • Hoe moet ik de deelname aan een PE-activiteit bewijzen?

  De aanwezigheid bij of deelname aan elke geregistreerde PE-activiteit moet door leden kunnen worden aangetoond. Leden kunnen bij de registratie van PE-activiteiten op hun Persoonlijke Pagina een bewijs van deelname uploaden.

   

  Met betrekking tot intern georganiseerde cursussen wordt van de NOB-erkende belastingadviespraktijken verwacht dat zij presentielijsten bewaren waaruit van de deelname door de NOB-leden blijkt. Leden kunnen de getekende presentielijsten als bewijs van deelname gebruiken. Ook kan door de kantoren een op deze presentielijsten gebaseerde verklaring van deelname worden afgegeven die door het lid kan worden gebruikt voor zijn PE-administratie. Ten behoeve van de steekproefsgewijze inhoudelijke controle dient van interne door de kantoren georganiseerde bijeenkomsten informatie beschikbaar te zijn over de inhoud van de ingebrachte PE-activiteiten (bijvoorbeeld een verslag, slides of andere informatie die vooraf of tijdens de bijeenkomst ter beschikking is gesteld).

   

  De aanwezigheid bij of deelname aan extern gevolgde PE-activiteiten moet worden aangetoond door middel van een bewijs waaruit blijkt dat en hoe lang is deelgenomen aan de PE-activiteit.

  Dit bewijs kan bestaan uit:

  • een bewijs van deelname; of
  • een verklaring van de onderwijsinstelling dat het NOB-lid heeft deelgenomen aan de PE-activiteit; of
  • een door de onderwijsinstelling afgegeven presentielijst met naam, handtekening van het NOB-lid en aanvangs- en eindtijd.

  Uit deze bewijsmiddelen moet het programma met overzicht van tijden en pauzes, namen van docenten (academisch niveau), onderwerpen en doelgroep (academisch niveau) blijken. Indien deze informatie niet uit de aangeleverde bewijsmiddelen blijkt, zal deze afzonderlijk moeten worden aangeleverd.

   

  Ook kan gebruik worden gemaakt van het door de NOB beschikbaar gestelde Model bewijs van deelname Permanente Educatie dat door het NOB-lid kan worden ingevuld en ter ondertekening kan worden aangeboden aan de docent, inleider of organiserende onderwijsinstelling.

 • Waar kan ik de Persoonlijke Pagina waarop de gevolgde PE-uren moeten worden geregistreerd op de website vinden?

  De Persoonlijke Pagina kunt u vinden onder mijn account. Onder het kopje Permanente Educatie vindt u het overzicht door u gevolgde PE en kunt u een nieuwe PE-activiteit registreren.

 • Moet ik cursusgeld betalen als ik door corona een cursus moet annuleren?

  Ook bij een last-minute annulering vanwege een positieve coronatest, brengen wij 100% van het cursusgeld in rekening. Voor meer informatie zie ook ons annuleringsbeleid.

   

 • Biedt de SOB online cursussen aan?

  Vóór corona organiseerden we alleen cursussen en bijeenkomsten op locatie. Inmiddels hebben we ruime ervaring opgedaan met het organiseren van online cursussen en bijeenkomsten. Technisch gezien is het dus zeker mogelijk deze online te blijven aanbieden. Maar het overgrote deel van onze cursisten en onze docenten geeft in de evaluaties aan dat zij de voorkeur geven aan fysieke cursussen. Het leereffect is aanzienlijk groter en daarmee ook de kwaliteit. Ook bieden cursussen en bijeenkomsten op locatie veel meer mogelijkheden om te netwerken. Dit is, naast het inhoudelijke aspect, ook belangrijke reden waarom onze leden zich hiervoor inschrijven. Daarom kiezen wij er nu weer voor om alle cursussen en bijeenkomsten, uitgezonderd korte webinars, op locatie aan te bieden.

  Ook bieden we geen hybride cursussen meer aan. Uit de evaluaties van deze cursussen blijkt dat het voor de docent heel lastig is zowel de deelnemers in de zaal als thuis bij de cursus te betrekken. Zowel de deelnemers op locatie en de online deelnemers geven aan dat een hybride cursus de betrokkenheid en interactie niet ten goede komt.